Vedtægter

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 15. maj 1918.
Revideret, fremlagt og vedtaget på generalforsamlingerne september 1918, marts 1921, oktober 1923, marts 1924, september 1926, marts 1932 og marts 1989.

Frederiksgaardens Grundejerforenings vedtægter i pdf format.

Udover foreningens vedtægter gælder landets øvrige love også i området. Herfra skal indskærpes:

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt, da Københavns Kommune ikke tillader det, ifølge Miljøministeriet:

Bekendtgørelse om affald
BEK nr 619 af 27/06

Forbrænding af affald
§ 49. Forbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset forbudet i stk. 1 i et regulativ bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv.

Anmeldelse af afbrænding kan i kontortid ske til Miljøkontrollen på tlf 3366 5800, og udenfor kontortid til Miljøvagten via tlf 3366 3366.

Vedtægter

Kapitel 1: Foreningens navn og medlemskreds

§1 Navn
Foreningens navn er “Frederiksgaardens Grundejerforening”

§2 Medlemmer af foreningen
Som medlemmer kan optages alle grundejere i distriktet der afgrænses af linierne: Godthåbsvej, Bellahøjvejs søndre side, Sallingvejs nordre side og Frederiksgaardens gamle skelgrænse. Hver parcel regnes som ét medlem.

§3 Medlemmer af vejfonden
De af grundejerforeningens medlemmer, hvis grunde helt eller delvis har facade ud mod de private fællesveje (Lupinvej, Mimosavej, Gyvelvej, Bellisvej og Tulipanvej), er tillige medlem af foreningens vejfond.

§4 Indtræden ved ejerskifte
Medlemmer, der afstår deres grunde, er forpligtet til ved salget at indmelde den nye grundejer i foreningen, hvilket skal tilføjes salgsbetingelserne.

§5 Pligt til at overholde vedtægterne
Ved intrædelse i foreningen modtager hvert medlem et eksemplar af lovene og forpligter sig derved til at holde sig disse efterretteligt i enhver henseende.

Kapitel 2: Formål og opgaver

§6 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme og veje, der hører under foreningens område, herunder at sørge for vejenes vedligeholdelse og beplantning, og for etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, som generalforsamlingen beslutter at gennemføre.

§7 Økonomi
Foreningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.

Kapitel 3: Medlemmernes forhold til foreningen

§8 Medlemsbidrag og restancer
Stk. 1
Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningens henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.
Stk. 2 Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte ordinære eller ekstraordinære bidrag.
Stk. 3 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, herunder et påkravsgebyr og udgifter ved eventuel retlig inkasso, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
Stk. 4 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§9 Bidragspligten
Et medlem betaler bidrag for hver ejendom medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der pligt til at være medlem af foreningen.

§10 Ophør/indtræden ved ejerskift
Stk. 1 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Stk. 2 Den nye ejer indtræder i den tidligeres ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Stk. 3 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og adresse.

§11 Ordensforskrifter
Stk. 1 Det er medlemmernes pligt at holde grundene fri for selvsående ukrudt efter bestyrelsens skøn, som er afgørende. I modsat fald har bestyrelsen ret til at lade ukrudtet fjerne for vedkommende ejers regning. Dog skal ejeren have 14 dages varsel, hvilket gives ham skriftligt. Det er medlemmernes pligt at holde fortovet ud for deres grund i farbar stand.:

  1. Fri for bevoksning, bortset fra eventuelle vejtræer.
  2. Fri for overhængende grene fra buske og træer.
  3. Fri for sammenføget eller høj sne (fortovet bestrøs i glat føre). Kørsel over kantstenene er forbudt.

Stk. 2 Tilkørt grus, gødning og lignende, må ikke henligge mere end 24 timer på fortovet. Hvis en grundejer ikke overholder vejreglerne, og bestyrelsens henvendelse ikke har båret frugt, kan bestyrelsen lade det forsømte udføre på vedkommende grundejers bekostning. I det hele taget er det enhver grundejers pligt at virke efter evne til forskønnelse af kvarteret. Grammofonmusik m.v. samt benyttelse af højtalere i fri luft eller i åbentstående vinduer er ikke tilladt inden for foreningens område.

Kapitel 4: Vejfonden

§ 12 Bidrag til vejfonden
Stk. 1 Medlemmer af vejfonden betaler bidrag til administration og vedligeholdelse af de af foreningen omfattede private fællesveje, jfr. § 3.
Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder tilsvarende for andre fælles foranstaltninger vedrørende vejen, som generalforsamlingen træffer beslutning om at gennemføre.
Stk. 3 Vejfondens midler holdes adskilt fra foreningens øvrige midler og må kun anvendes til de i stk. 1 og 2 nævnte formål.

§ 13 Vejfondens ophør
Foreningens administration af vejene ophører først, når kommunen fuldstændigt har overtaget de inden for foreningens område beliggende veje. Sker der en delvis overtagelse, skal de grundejere, hvis veje blive overtaget, have udbetalt deres andel i vejfondens formue, ligesom de skal tilsvare deres andel i vejfondens forpligtelser på overtagelsesdagen. Når kommunen har overtaget samtlige veje, udbetales vejfondens formue til de grundejere, hvis veje sidst er blevet overtaget.

Kapitel 5: Foreningens ledelse og administration

§ 14 Generalforsamlingen og deltagelse heri
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for foreningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Generalforsamlingen kan tillade andre at overvære den.

§ 15 Ordinær generalforsamling, indkaldselse
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Generalforsamlingens gyldighed er ikke afhængig af, at bestyrelsen kan godtgøre, at alle medlemmer har modtaget indkaldelsen.
Stk. 3 Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen sammen med det af revisorerne attesterede årsregnskab.
Stk. 4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1. februar.
Stk. 5 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Stk. 2 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden for 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3 Hvis ikke mindst 3/4 af medlemmerne, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 17 Dirigenten
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 18 Beslutningsdygtighed
Stk. 1
Ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de mødendes antal, jfr. dog § 27, stk. 1, om vedtægtsændringer.
Stk. 2 Ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede eller repræsenteret ved gyldig fuldmagt, jfr. § 19, stk. 3. Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

§ 19 Afstemningsregler
Stk. 1 Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.
Stk. 2 Der kan kun afgives én stemme for hver parcel.
Stk. 3 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter.
Stk. 4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Forslag, der vil medføre udgifter, der ikke kan afholdes af foreningens eller vejfondens formue eller af ordinære foreningskontingenter eller vejfondsbidrag, skal dog vedtages med 2/3 stemmers flertal. Om vedtægtsændringer gælder reglerne i § 27.
Stk. 5 Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 20 Referat
Stk. 1 Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.
Stk. 2 Senest en måned efter generalforsamlingen afholdelse udsender bestyrelsen referat til hvert medlem. Såfremt der ikke inden 8 dage er gjort indsigelser mod referatet, har det fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 21 Bestyrelsen: sammensætning og valg
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, nemlig: en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene fungerer som sekretær.
Stk. 2 Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen, således: På generalforsamlingen de ulige år vælges formanden samt et bestyrelsesmedlem.
På generalforsamlingen de lige år vælges næstformanden, kassereren samt et bestyrelsesmedlem.
Stk. 3 På hver generalforsamling vælges tillige en suppleant til bestyrelsen, en regnskabsrevisor og en revisorsuppleant.
Stk. 4 Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

§ 22 Bestyrelsen: repræsentation
Bestyrelsen har den administrative myndighed i alle foreningens anliggender. Formanden repræsenterer foreningen, modtager breve og forslag og signerer foreningens skrivelser; i øvrigt deler bestyrelsen arbejdet imellem sig, og arbejdsfordelingen tilføres forhandlingsprotokollen, som sekretæren har ansvaret for er i tilbørlig orden.

§ 23 Bestyrelsesmøder
Stk. 1 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2 Over det under forhandlingernes passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende møde.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Stk. 4 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

Kapitel 6: Regnskab og revision

§ 24 Revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet forelægges medlemmerne på generalforsamlingen i revideret stand og med revisorernes bemærkninger. Det afsluttede regnskab skal tilstilles revisorerne en måned før generalforsamlingen.
Stk. 2 Revisorerne er berettiget til at efterse regnskabet til enhver tid og skal overbevise sig om, at kassebeholdning, bankbøger m.v. er i orden.

§ 25 Regnskabsførelse
Stk. 1 Kassereren sørger for, at der føres nøje regnskab over indtægter og udgifter, herunder for, at foreningens almindelige midler og vejfondsmidlerne holdes adskilt, jfr. § 12, stk. 3.
Stk. 2 Medlemmernes indbetalinger foretages til et sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.
Stk. 3 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000. Beløbet kan ændres efter beslutning med simpelt flertal på generalforsamlingen.

Kapitel 7: Forskellige bestemmelser

§ 26 Spørgsmål uden for vedtægterne
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning af afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 27 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 stemmers flertal, dog således, at antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer skal udgøre mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede eller repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden for en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uanset de mødendes og repræsenteredes antal – er for forslaget.
Stk. 3 Om afstemningen i øvrigt gælder reglerne i § 19.

§ 28 Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne forlanger det på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.